สิ่งที่คอร์มิกซ์ เหนือกว่า


คอร์มิกซ์…ก้าวล้ำหน้า เพื่ออนาคต ที่ยั่งยืน

คอร์มิกซ์ทุ่มเททรัพยากรเพื่อพัฒนาบุคลากร และ การค้นคว้า วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูง มุ่งเน้นงานวิศวกรรมก่อสร้างที่อาศัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีความต้องการเคมีภัณฑ์ในเชิงเทคนิคสนับสนุน โดยคอรมิกซ์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ห้องค้นคว้า วิจัยของคอร์มิกซ์ต้อนรับคู่ค้าเพื่อการวิเคราะห์ ให้คำแนะนำและพัฒนาสินค้าความต้องการเฉพาะราย

คอร์มิกซ์ มุ่งมั่น ในการผลิตสินค้าที่มีส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการผลิตและการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรครอบคลุมทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

Share